סליחה

יום כיפור מכפר עלעבירות בין אדם למקום,

ומה עם העבירות ביןאלוהים לאדם?

אם אלוהים גורם סבלעל אנושי

לתינוק זך וטהורמכל פשע

איה בקשת הסליחה?

הודאה בחטא? חרטה?

 

חודשים של עינויים

חודשים באפילה

מנסה לחפש תקווה אבודה

אך המאכלת ואש לנגדעיניי

ובתי בכורתי- השהלעולה

 

איני יכולה לסלוח

כי סבלה של בתילפניי

קברה מוטל לרגליי

היא זו שצריכהלסלוח

ואם תעשה כן-

מבטיחה לסלוח גם לך

א-ל מלא רחמים?!