avigail anonimi

נולדתי בשנת תשל"ו אולי בבוקר , אולי בלילה ואולי בשעת בין לבין?

בן חור ואני

פחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה