היה ואיננו *

עזבו.

ימי הגפרור

מצאתי.?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה