בס"ד ז' שבט תשס"ב החומות בוכות בקדיש, ומתפללות ומשוועות, קדיש. כי בן יתחצף לאביו, קדיש. כי מלכות למינות תהפך, קדיש. ובניך עודם כאן, בתפילה. ואנו נושאים עיניים, בתפילה. נפש יהודי תתעורר, בתפילה. כי נעורר אמונה בעמך, בתפילה. נמתין לישועה, בחסדך. ולא נתייאש, באמונה. ונחזה בנפלאות, קדושתך. כי ייאוש מאיתנו והלאה, גאולתך. פזמון: "בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס" (תהילים קמז, ב').