השארת את גופי טהור ומחולל הנחת לי לצנוח מגמליי אל תרפיי אורבים למפלתי בעומק הכר צונחת פרומת לב כפרי בשל למיאוס לניוול לחילול באהל הנשים.