באשר תלכי אלך

לא אפריע

חרש לצידך אפסע

בשעת ערב

אסעדך

עת יומך בלאט יגווע

יצועך

דומם אציע

ולמרגלותיו מקלט אמצא

בחלומך

אשוב, אופיע

לשוח אהבתי המלוחה, האלומה