בס"ד

כשנבנה מעצמינו

אז כל אחד יהיה מוכן לשכב

להיות לבנה

ואנחות הכאב הנרטנות מכל דחיפת מרפק

  תיבלענה בצעקת עידוד אחת

חבר אנושי חי

 לא מלט - דרכו להתפורר

 לא מסמרות- דרכם לזהם

רק כך

.כשנחליט  לבנות  מעצמינו