השחמט

 

 

קודם נתחיל בקווי המתאר, ישנו לוח שחור-לבן רמז למאמר רז"ל [1]דהעור של התורה אש לבנה והכתב עליה אש שחורה, כי לשח יסוד בהררי קודש של חכמת האמת, אם כן הובן ששחמט הוא בחינת תורה דכמו דבשח צריך ריכוזי רבה והתמדה, ואף איכא אינשי דיתבי כולי יומא ועוסקין בשח, כן הוא בתורה דצריך יישוב הדעת גדול, לעולם לא להתיאש ותמיד להתקדם.

ועוד יובן מדוע בנוי הלוח ממספר שמונה על שמונה, כי שבע הוא מספר הטבע, ושמונה הוא מעל הטבע כדאיתא בכמה דוכתי [2], ובא לרמז דהאישקוק"א (שחמט בלע"ז) הוא מעל הטבע מתרי פנים והוא דו פרצופין די הוו ליה לאדם הראשון[3] והוא דבר ידוע ליודעי ח"ן ויתבאר בע"ה במקום אחר.

ונוסיף עוד לשאלה מדוע יוגבל הלוח מד´ מקומות דכל צורת לוח יש בה סייג מד´ צדדין.

ויובן זה שזה הוא בחינת ארבע רוחות השמים, ומארבע רוחות יקבצנו מזרה ישראל[4] והוא גם בחינת הגבלה מארבע גבולין, דשנינו בפרק "אין דורשין"[5] "כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו שלא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור, ועל כן הגביל השחקנים לבל יצאו מן הלוח, לכן כאשר נאכל אחד השחקנים הרי זה כביכול לא בא לעולם, ועל כן ההשגחה דואגת שיצא מן הלוח לצדדין, וזה דוגמת אחר שראה בשמים את חנוך[6] שהוא המלאך מטטרון כמו שמובא במדרש שמעוני[7] ובגלל שהסתכל באחד מד´ דברים אחר יצא מן העולם, ואין שחקן שיוצא מן העולם בלי שתינתן לו אפשרות של תשובה שידוע ברמב"ם[8]:

"בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם", ולכן אפשרות התשובה שניתנת הוא שיבוא יהודי פשוט ויחזיר אותו בתשובה (יבואר עוד בהמשך) ומגיע עד לקצה גבול הגיהנם שהוא בקצה האחר של הד´ רוחות ומוציאו, ועל כן לרוב המלכה היא חוזרת בתשובה שליבן פתוח יותר לדברי שידולין כמבואר ברש"י על מסכת ע"ז[9] לענין אשת רבי מאיר, ושומעות האמת ומקבלות בנקל יותר מן הגברים המקשים קושיות מן השכל להתחמקות, ויבואר בהמשך עוד ענין הד´ רוחות והמלך.

 

ועתה נפרט אחד לאחד את השחקנים החל במלך, ופשוט הוא דמלך לשון מלכות, ומלכות הוא בחינת תורה שבנגלה[10] שנאמר בה "בי מלכים ימלוכו"[11] ומלך מצווה לכתוב לו ספר תורה נוסף מלבד המצווה על כל יהודי[12], ומלכות היא מקבלת אור מן התורה ועל כן הוא הלוח שהוא אש שחורה על אש לבנה כי המלך מקבל השפעה מן התורה ואין למלכות מגרמי כלום אלא מה שמקבלת מן החי"ת[13] שהוא בחינת חכמה והוא המלכה  דהיא בחינת חכמה שנאמר "חכמות נשים בנתה ביתה"[14] וע"כ זקוק המלך השגחה מיד המלכה המכרכרת סביבו שאף אם הוא העיקר ובלעדיו יוצא כל העולם מד´ גבולין, צריך הוא לעזר כנגדו ליתגבר על מלחמות העוה"ז שהוא היצר, ולזה אמר "לא טוב היות האדם לבדו"[15] שאדם הראשון מלך לבדו על כל העולם שברא ה´, והיה צריך מלכה לימינו, ובאמת מי לנו  דוגמא טובה כדוד המלך הצדיק בעל רוח הקודש שכסא מלכותו נכון לעולם נגד ה´, ומי לנו כאביגיל המלכה לימינו שהצילתו מן החטא כדאיתא במגילה נקראת[16] שברך אותה דוד "וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים"[17] ומבואר שם שהצילתו מן הרצח ומן כרת שהוא יציאה מעלמא הדין כמבואר לעיל.

 

ומלכה כבר הסברנו עניינה ויכולה היא להיות אשה טובה או רעה והכל תלוי במעשים דאם עושה מעשים טובים ומגנה על בעלה מפני החטאים שהם אויבי העוה"ז הרי היא ובעלה זכאים לחיי העוה"ב ואילו איה מגנה עליו אזי אבוי כי היא נכרתת מן העולם וגדול הסיכוי כי אם למלך השני יש אישה טובה שינצח כי גדול כוחה דאשה טובה ואשה רעה יכולה לאבד עולמו של המלך, ודע כי יכולה המלכה להיות צדקת כאסתר שזיכתה את כלל ישראל וכן רשעה כאיזבל שגרמה רעה לכלל ישראל[18].

רץ – והוא מלשון "ואל הבקר רץ אברהם"[19] שעושה במהירות דבר המלך שציוה על הכנסת אורחים וע"כ גדול כוחו לעבור את המרחק הגדול ביותר, שכן הוא באלכסון וקבלה בידינו מפיתגורס דאלכסון במשולש שוה שוקיים שווה לשורש שתי שוקיו בריבועותם, וזאת מלבד המלכה דגם היא יכולה להלך באלכסון וזה מתוך כוחה של אשה כמו שביארנו.

עתה נותר לבאר מדוע הרץ רץ באלכסון? והדבר ברור ומפורש ביחזקאל[20] "והחיות רצוא ושוב כמראה הברק" והברק ידוע שאינו לעולם ישר לחלוטין אלא יש בו עקמומיות, והברק רץ מנקודה אחת בד´ רוחות שהוא בחינת "מה למעלה" ויורד לבחינת "מה למטה" באלכסון ומכה את מטרתו, ובאמת ראינו דהרץ של דוד המלך והוא יואב שלא נהג בישרות דהכה את אבנר בחומש[21] דהוא מקום צדדי שמגיעים עדיו באלכסון, ועשה איתו בעקימות שמשכו בדברים, שנאמר "ויטהו יואב אל תוך השער"[22].

וכן כמו המלכה, אם ריצת הרץ היא לשם שמים שהוא בחינת "רץ כצבי"[23], שצבי הוא בחינת ארץ ישראל שנאמר עליה "צבי היא לכל הארצות"[24] ואומרים רז"ל במסכת כתובות[25] דנקראת כן משום שנמתחת לקבל אליה את כל עמ"י, והיא קלה לבשל פירותיה ושמרוב פירות אינה מחזיקה את פירותיה כמו הצבי שאין מחזיק את עורו, ואם באמת לשם שמים הוא, דבר זה טוב לו ולסביבתו, ואם רע אבוי ויוצא מן העולם, ועל כגון זה תיקנו רז"ל ברכה לרץ, לפני שמתחיל המשחק "אני רץ והן רצין, אני רץ לחיי העוה"ב והם רצים לבאר שחת"[26] ואיזו היא הסגולה אם כן לנצח את הרץ, שהרי לרץ יש ברכה מיוחדת! ועל זה ענו רבותינו במסכת כתובות[27] "המכניס את בנו פחות מבן שש – רץ אחריו ואינו מגיעו" שאם אדם משחק שח מגיל שש הרץ אינו יכול לנצח אותו.

הסוס הוא בחינת "סוס מוכן ליום מלחמה"[28], שתפקידו הוא להילחם. ישנן כמה שאלות על הסוס, הא´ מדוע יש ממנו רק שניים ,וכן מדוע יש אותו מספר ברץ וצריח? ומדוע זז הסוס בצורה מוזרה מן כל השחקנים האחרים? נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון,[29] תחילה ישנם שני סוסים מסיבה פשוטה, דצותה תורה על המלך "רק לא ירבה לו סוסים"[30] וידוע דמיעוט רבים שניים, השתא אכתי קשיא באתרי קאי! [עדין קושיא על מקומה עומדת] מה יהיה על רץ וצריח? על רץ פשוט לענות כי יש גמרא מפורשת בפסחים[31] "עד שהסוס רץ" הושווה סוס לרץ לכל דינים שבתורה[32], ומדוע הרץ שניים? כי נשארו שני מקומות מתוך שמונה למלא...

ועתה מדוע מתהלך הסוס בדרך מוזרה? זה אינו קושי כלל, דאית לנא [מפני שיש לנו] פסוק "ותאמרו לא כי על סוס ננוס"[33] ומסורת בידינו שדרך ניסה הוא לרוץ ישר בתחילה ואז לפנות ולהתחבא כשנגמר האויר, על כן הסוס תמיד רץ ישר ואז פונה, כי הוא נָס, לישנא אחרינא [34] וזאת כי הסוסים הם בחינת העמים שהם עיורים לאמת, ועיור אינו הולך ישר ולזה גם מצאתי כתוב "וכל סוס העמים אכה בעיורון"[35] ולשון ראשונה עדיף...

צריח, אם נחלק את המילה לשנים יצא ´צר´ ´יח´, וענין ´צר´ הוא היפוך אותיות מ´רץ´ עם כן במידה והרץ הולך עקום אז הצריח ילך ישר, ויהי כן. הי"ח הוא בחינת ח"י גם כן כידוע ליודעי סוד. ונביא ברמז כי "מלך בגימטריא קטנה 9 וח"י בגימטריא קטנה 9 ובא לרמז שאפשר לעשות החלפה מאי דקרוי [מה שקרוי] "הצרחה" בין המלך לצריח, כלומר בחינת י"ח וח"י, וזהו רמז גדול הבינהו והתבונן בו.

חיל, כבר אמרנו דהוא יהודי פשוט ויהודי פשוט כאשר מתחיל לקיים מצוות נוספות ולהתחזק בתורה עושה את זה בבת אחת, וזה מהתנוצצות נשמתו התמימה בלהט התקרבותה אל בוראה, וזהו שרק חייל יכול להתקדם שני צעדים בשלב הראשון, אך אם לא ישים על לב היהודי להשתלט על השגותיו וינסה לפרוץ במחשבתו ליותר דק ממה שיכול להשיג, יהיה זה לרעתו[36] ומהר מאוד יצא מן העולם כי "טרוף טורף"[37], וחשוב מאוד תמיד לעשות הדברים בהדרגה ובקביעות כדי להגיע לחיי העולם הבא מתוך מגבלות ד´ רוחין של העוה"ז, ולהחזיר בתשובה הרבה יהודים, ואם קיים היהודי מצוות רבות כל חייו הרי בסוף ימיו יוכל לזכות את העולם כולו בתחיית המתים ובידו יהיה להחיות כל אדם בעולם מלבד המלך.[1] דברים רבה פרשה ג´ ועוד בירושלמי ובמדרשים אחרים.

[2] מהר"ל תפארת ישראל פרק ראשון.

[3]ברכות סא ע"א.

[4] ירמיהו פרק ל"א פסוק ט´.

[5] חגיגה דף יא ע"ב.

[6] חגיגה דף טו ע"א.

[7] ישעיהו רמז תנ"ב ובאוצר המדרשים "חנוך הוא מטטרון".

[8] תשובה פ"א הלכה ג´.

[9] דף יח ע"ב בד"ה "ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא"

[10] ליקוטי מוהר"ן חלק א´ י´ ד´.

 [11]משלי  פרק ח´ פסוק ט"ו

[12] רמב"ם הלכות מלכים פרק ג´ הלכה א´.

 [13]ליקוטי מוהר"ן חלק א´, א´ א´

[14] משלי פרק י"ד פסוק א´.

 [15]בראשית פרק ב´ פסוק י"ח.

 [16]מגילה דף יד ע"א.

[17] שמואל א פרק כ"ה פסוק ל"ג.

 [18]על דרך הלכות תשובה לרמב"ם פרק ה´ הלכה ב´.

[19] בראשית פרק יח פסוק ז´.

[20] פרק א´ פסוק י"ד.

[21] שמואל ב´ פרק ג´ פסוק כ"ז.

[22] שם.

 [23]פסחים קיב ע"א.

[24] יחזקאל פרק כ´ פסוקים ו´ ט"ו.

[25] דף קיב ע"א.

[26] ברכות כח ע"ב.

[27] נ´ ע"א

[28] משלי פרק כ"א פסוק ל"א.

[29] אבות פרק ה´ שמנה ז´

[30] דברים פרק י"ז פסוק ט"ז

[31] דף נ´ ע"א.

[32] על דרך קידושין לה ע"א ובבא קמא טו ע"א.

[33] ישעיהו פרק ל´ פסוק ט"ז

[34] מזכיר לך מתמטיקה?...

 [35]זכריה פרק י"ב פסוק ד´.

[36] מורה נבוכים חלק ראשון פרק ה´.

[37] בראשית פרק ל"ז פסוק ל"ג ופרק מ"ד פסוק כ"ח.