בזרימה אחידה

מחפש לי תשובה

שתשיב את נפשי

למצולות המודע.