אם ראוי חברך לרחשי אהבתך- אהבהו וראה שידע את הדבר, בטרם ערבית החיים תאפיר- את מצחו באור שקיעות חוורור. כי מדוע נאמר מילות אהבה- לרענו רק לאחר שגווע?!