משה עוז

כותב לפעמים

שניים הם

יש רגעים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה