'המלחמה הקרובה, כמו זו שאחריה, תהיה המלחמה שתשים קץ לכל המלחמות'. (לויד ג'ורג') דרכים רבות לו לבורא לטרוד ברואיו מן העולם. שלח לנו ביד ציריו הנאמנים אשר תהיה מלחמה באחרית הימים והיא קשה מכולן ורבים נופלים בה ומוראות קשות אשר לא ראתה עין כמותן. ולסוף ימים אלה תבוא מנוחה ושלווה וגר זאב עם כבש וכו' אך דבר אחד העלים מהם והוא אימתי באים ימים אלה. ובהיות בני האדם אוהבים שלום ורודפים שלום התאמצו לזרז הימים האלה וקראו איש אחיו למלחמה. וניסו פעם אחת ולא עלה בידם וניסו שנית ושוב לא עלה בידם ולא נתייאשו כי בכל דור ודור סברו שבימיהם דיבר הבורא. ומאז מוציאים הברואים ימיהם בהחשת הקץ אשר ימאן לבוא.