כי עזה כמוות אהבה

ולא ישטפוה נהרות או ימים

ואוקינוס

.כאהבת יעקוב ולאה

ואולי

רק הזמן והשכחה ואהבה 

חדשה, שניצתת לעת ערב

כעדר רחלים

שעלו מן הרחצה

.שטופות