ארבעים יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני. לא קשיא-הא בזווג ראשון, הא בזיווג שני. אמר רבי שמואל בר רב יצחק - אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא' "לא ינוח שבט הרשע על גורל    הצדיקים" (תהילים קכה - (סוטה דף ב'

שני זיווגים לו לאדם

אחד תיקון ואחד הגשמה

בגיל חופה יבחר, הצדיק הוא

אם רשע

האם יעלה או שמע יתעקב

ובין בינה לעצה אחרי כרבת דרך

 .לא מעטה

רוצה לשוב להדבק בהכרזה

.והפעם מתוך בינה כח וידיעה

אך מאת ה' היתה ובמבט

  לזריחה מתגלה חיבור, דיבוק והשלמה

.מול חידה גדולה של טוב או רע

ואולי מוטב לבחור באמונה ובידיעה

כי יד ה' היתה

נכונה למקום, למדרגה ולשעה

ולהמשיך התיקון לעבר הגשמה

מעלה מעלה לכיוון המטרה השווה לשני הזיווגים.