כח אשה

מושכת חיים

לוקחת

לא כגבר

פורץ. מפזר.

כסביון

 

אביון בצד הדרך.

כורע ברך

שיקבץ כבר נדחינו מארבע כנפות הארץ.