איוושה מרפרפת של רגעים קטנים. באמת קטנים היו לא רגעים גדולים באצטלה מצטנעת גדולתם לא נעלמה מעין המשוררת רגעים קטנים ומרפרפים שרק העט הצילם משכחה שנאה להם דקה, אולי חמש דקות-ותמו כבודם הפשוט אבד לנצח בתוך הנייר עכשיו יחפשו בהם, נקודה , מפנה, מסר אלהים אלו הם בסך הכל רגעים קטנים.