ספרים פשוטים. כולם רוצים ספרים פשוטים ספרים שיבטאו את רחשי ליבם בכמה מילים מי אני מה אני מה ראשיתי ומה אחריתי. עונה על - כך ספר הספרים בספרו על חג הפסח ראשיתך כעם ביציאת מצרים אחריתך העוה"ב מאז כל ימיך חייבים להיות נקיים ולממש את היעוד שהאדם נוצר לעבוד את בוראו את הקב"ה. לכן חשוב שתכליתך בעולם לא רק לעסוק בחיי החומר, לשלב תורה עם דרך ארץ, כמו אברהם הגדול בענקים ונח אשר נטע אילנות. אשר.... הופעל עליו לחץ אדיר מחבש של ממש אך הוא לא חשש שליחים ושרים נשלחו לשנות דעתו ו הוא איתן עמד באמונתו. אמרו לו אתה בגפך כולם נגדך אין לך כח עמידה ועל אף כל העיכובים ולמרות הנזקים והאיומים עמדה התיבה על תילה וישאר אך נח ואשר עימו בתיבה. ואחרי המבול המתואר בתנ"ך יצא לו נח לנטוע עצים לדורות הבאים אחריו. ופרוש עליו רוחו של נח אמר "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי? עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ" " השמיים שמיים ל-ה' והארץ נתנה לבני אדם" למען יוכלו לעובדה ולשומרה. אחרי המבול... פרש נוח הצידה... ובכה... ישב ובכה... אמר ... תראו למה החטא גורם... ישב...ובכה...וצעק... איכה ישבה בדד... לבד אני בעולם... רק מה שהצלתי ולקחתי עימי בתיבה. עד שבא הקב"ה ואמר לו " את קשתי נתתי בענן" לא עוד אוסיף ואחריב את עולמי. ישב נוח... בשקט... לעצמו... איש צדיק... תמים... היה... בדורותיו... צדיק לעצמו. אמר נח... לעצמי היתי צדיק... לא התפללתי עליהם... ישב ...ובכה...